X. Správa města, komunikace s veřejností a jiné

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Profesionální a vlídná radnice s kvalitními, odborně i charakterově zdatnými zaměstnanci nesmí zůstat nenaplněnou proklamací.

Plnění Programového prohlášení

Potvrzením splnění tohoto bodu jsou nejenom dlouhodobě pozitivní zjištění nadřízených, kontrolních a dozorových orgánů, ale rovněž opakované ocenění Městského úřadu Český Krumlov jako „Přívětivého úřadu" (v roce 2016 3. místo, v letech 2017 a 2018 1. místo v Jihočeském kraji). Došlo k zásadnímu rozšíření úředních hodin v nejfrekventovanějších agendách, v provozu úřadu již neexistují zcela „neúřední" dny. Úřad umožňuje moderní a pohodlné online objednávání k vyřízení záležitostí, žadatele prostřednictvím SMS informuje o vyřízení jeho dokladů, budova úřadu je pokryta bezplatným WiFi signálem. Občané mají možnost drobné závady a nedostatky hlásit prostřednictvím webu města a nově i s využitím jednoduché aplikace pro mobilní telefon, což značně zvýšilo angažovanost občanů při řešení věcí veřejných a přispělo k rychlému odstraňování nešvarů ve městě.

Úřad nabízí možnost placení prostřednictvím platebních karet, nejprve na pokladně, nově rovněž i na vybraných dalších úsecích (občanské průkazy a cestovní doklady, registr vozidel a řidičů). Ve vztahu k fungování a úřadu nezaznamenáváme ze strany veřejnosti žádné systémové připomínky.

2. Budeme prosazovat co nejširší zpřístupňování informací občanům města, vytvoření mechanismu ke zpřístupnění a zpřehlednění práce zastupitelstva i rady města. Zpřehledníme hlasování zastupitelů, např. prostřednictvím audiovizuálních přenosů ze zasedání. Rada města taktéž učiní kroky ke zpřehlednění výstupů z neveřejného jednání rady města.

Plnění Programového prohlášení

Plnění tohoto bodu jsme se intenzivně věnovali a ve srovnání s jinými městy se domníváme, že dalece převyšujeme obvyklou míru otevřenosti. Veškeré podklady pro rozhodování zastupitelstva zveřejňujeme elektronicky týden před samotným jednáním, které živě přenášíme na internetu a umožňujeme rovněž jeho pozdější přehrání ze záznamu, více na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Hlasování probíhá již výhradně elektronicky, je proto zřejmé, jak který ze zastupitelů konkrétně hlasoval. V zájmu efektivity jednání orgánů města, stejně jako s ohledem na finanční úspory a ekologii, jsme kompletně přešli na vyhotovování podkladů k jednání v elektronické podobě, již tedy netiskneme desítky tisíc stran papírů určených výhradně k jednorázovému použití. Prostřednictvím vyspělého a průběžně vyvíjeného geoportálu mají občané možnost se dálkově a bez omezení seznámit (nejenom) s územně plánovací dokumentací města Český Krumlov.

Veřejnou kontrolu hospodaření podporujeme aplikací klikací rozpočetnebo www.ckrumlov.cz/rozpocet, která podává aktuální informace o peněžních tocích města.

3. Budeme pokračovat v úsilí o maximální transparentnost činnosti města a jím zřízených organizací, zejména pokud jde o zadávání zakázek, a to včetně jejich zveřejňování (od vypsání zakázky, přes hodnocení až po zveřejnění smluv).

Plnění Programového prohlášení

Město zavedlo jednotný systém pro evidenci a správu veřejných zakázek E-ZAK. Na jediném místě jsou tak soustředěny veřejné zakázky všech kategorií, doplněné o archiv veškeré související dokumentace. Město spolupracuje s profesionální administrátorkou veřejných zakázek, která dohlíží na dodržování zákonných i interních pravidel souvisejících se zadávacím procesem.

4. Zaměříme se na aktualizaci koncepce městské policie, včetně začleňování tzv. asistentů prevence kriminality do systému městské policie.

Plnění Programového prohlášení

Tento bod zůstal nesplněný.

5. Pokud to umožní zlepšený výběr daní a výnosů města, budeme zvyšovat příspěvky do grantových programů města na podporu sociálních služeb, kultury, sportu a volnočasových aktivit. V oblasti sportu budeme podporovat sportovní kluby vychovávající mládež a znovu umožníme čerpat dotační prostředky města na sportovně významné akce.

Plnění Programového prohlášení

V porovnání se skutečným čerpáním roku 2015 je alokace do programů podpory pro rok 2018 zvýšena o 1,4 mil. Kč (tj. o 18,8 % více).

6. Zřídíme poradní orgány otevřené odborné veřejnosti s cílem zajistit, aby výstupy komisí mohly být co nejodbornějším a nestranným podkladem pro rozhodování vedení města.

Plnění Programového prohlášení

Komise a výbory byly zřízeny a během volebního období se podílely na přípravě podkladů pro rozhodování rady města a zastupitelstva města.

Přehled výborů a komisí:

Nad rámec těchto poradních orgánů byly při tvorbě strategického a akčního plánu rozvoje města ustanoveny pracovní skupiny složené ze zástupců města, městského úřadu, městských organizací a občanů, kteří měli o práci v komisích zájem.

7. Budeme upřednostňovat účinnější využívání všech zákonných možností k řešení problémů města před zaváděním dalších regulací novými vyhláškami.

Plnění Programového prohlášení

Za volební období přijalo zastupitelstvo města pouze čtyři skutečně „regulatorní" vyhlášky, z nichž dvě se věnují pouliční hudební produkci, jedna provozování hazardních her a jedna stanovení doby nočního klidu. Vztahy ve městě tedy řešíme především konsenzuálně a k regulaci přistupujeme pouze v oblastech, kdy je nutno zajistit vymahatelnost dohodnutého kompromisu.