II. Hospodaření města

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Prvořadým cílem v oblasti hospodaření města bude vyrovnaný a stabilní rozpočet města a meziročně rostoucí přebytek běžného hospodaření.

Plnění Programového prohlášení

Po celé volební období se dařilo hospodařit s vyrovnaným a stabilním rozpočtem. Díky rostoucím daňovým příjmům na jedné straně a zvyšujícím se vlastním běžným příjmům a hospodárnému vynakládání provozních výdajů na straně druhé se podařilo docílit velmi příznivého nárůstu přebytku běžného rozpočtu, který je hlavním zdrojem městských investic. V posledním uzavřeném roce 2017 dosáhlo běžné provozní hospodaření města historicky rekordního přebytku ve výši 58 mil. Kč.

2. Budeme klást důraz na co nejhospodárnější nakládání s majetkem města včetně snižování energetické náročnosti budov a co nejefektivnější hospodaření městských společností s akcentem na jejich přínos pro město a jeho občany.

Plnění Programového prohlášení

Hospodárné nakládání s majetkem města spolu s výraznými investicemi zaměřenými na energetické úspory (blíže v následující kapitole) přinesly i významné efekty v hospodaření městských organizací, zejména základních a mateřských škol, ale i například ve sportovních zařízeních spravovaných městskou společností PRO-SPORT ČK (plavecký bazén, zimní stadion, sportovní hala). Nadprůměrných výsledků hospodaření, měřeno tvorbou zisku, se v posledních letech mohly pochlubit dvě městské obchodní společnosti, Lesy města Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond, ten v letech 2015-2017 vykázal hrubý zisk ve výši 8,11 a 10 mil. Kč.

3. Ponecháme si městský majetek, který je zdrojem příjmů či jiných přínosů pro město, a budeme usilovat o jeho další zhodnocování.

Plnění Programového prohlášení

Během celého volebního období město nepřistoupilo k žádnému prodeji významnějšího nemovitého majetku, natož majetku, který je zdrojem ekonomických a jiných přínosů pro město. To platí i pro majetek ve vlastnictví městských obchodních společností vč. majetku ČKRF (příjmy města z prodeje nemovitého majetku: z bytů 1,3 mil. Kč, z pozemků 3,3 mil. Kč).

4. Vypracujeme návrh na trvalé zvýšení příjmů (zdrojů městského rozpočtu), včetně příjmů z prodeje nepotřebného majetku, s cílem rychlejšího odstranění investičního dluhu váznoucího na majetku města.

Plnění Programového prohlášení

V roce 2016 byla zpracována interní analýza rozpočtové situace města s návrhy opatření, jejichž realizací by bylo možné výraznějším způsobem navýšit rozpočtové příjmy (www.ckrumlov.cz/rozpocet). Z navržených opatření se podařilo naplnit pouze zvýšení příjmů z nájemného (konkrétně nájemce z parkovišť ČKRF) - viz rozpočet 2018. O realizaci ostatních opatření nedošlo v koalici ke shodě.  Přesto došlo v posledních třech letech k relativně významnému nárůstu přebytku běžného hospodaření (viz výše), které umožnilo podstatné navýšení investic města.

5. Prostřednictvím nových pravidel zajistíme společně s dceřinou společností Služby města Český Krumlov s. r. o. optimalizaci (zvýšení) výběru poplatků z odpadu od právnických osob a fyzických osob (podnikatelů) a takto získané prostředky použijeme buď ke snížení poplatků za odpady placených občany, nebo k jiným výdajům jednoznačně směřujícím ve prospěch občanů.

Plnění Programového prohlášení

Ve spolupráci se Službami města Český Krumlov byl vypracován a následně v roce 2017 uveden do praxe zcela nový systém pravidel a podmínek zapojení podnikatelských subjektů a dalších institucí do městského odpadového hospodářství, více zde. Již v prvním roce tato změna přinesla do rozpočtu města více než jeden milion korun a lze předpokládat, že v dalších letech budou tyto příjmy narůstat.