IV. Doprava

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Základem pro realizaci nutných opatření v oblasti dopravy ve městě se stane koncepce dopravy zpracovaná odbornou firmou v úzké spolupráci s městem.

Plnění Programového prohlášení

Ad 1) Souběžně s tvorbou Strategického plánu byla za úzké součinnosti s městem zpracována Komplexní dopravní koncepce, která analyzovala hlavní problémy a nedostatky dopravy a navrhla soubor více než šesti desítek opatření, jejichž realizací by mělo dojít ke zlepšení dopravní situace ve městě ve všech jejích módech, tj. od silniční automobilové a autobusové až po cyklo i pěší dopravu.
Komplexní dopravní koncepce k dispozici zde.

2. Ve spolupráci a s nezbytnou pomocí státu a kraje využijeme všech možností k vyřešení neutěšené dopravní situace ve městě (průjezdnost, bezpečnost přechodů). Prvořadě se zaměříme na hledání cest a zajištění zvýšení průjezdnosti motorových vozidel v úseku od kruhové křižovatky U Trojice ke křižovatce pod nemocnicí a na průjezdnost křižovatkou u Luny.

Plnění Programového prohlášení

Souběžně i návazně na dopravní koncepci byla realizována dílčí opatření ke zlepšení průjezdnosti městem a zvýšení bezpečnosti dopravy. Hlavním opatřením na kritické silnici I/39 byla přestavba kruhové křižovatky u Porákova mostu na světelně řízenou, jež podstatně zrychlila průjezdnost aut a zvýšila bezpečnost chodců. Na základě výstupů dopravní koncepce a jejích doporučení byl požádán Jihočeský kraj i Ředitelství silnice a dálnic ČR
o přípravu opatření směřujících ke zlepšení přetížené dopravy od kruhové křižovatky v Domoradicích až ke křižovatce pod nemocnicí. Opatření se týkají přestavby obou zbývajících kruhových křižovatek na světelně řízené, rekonstrukce křižovatky pod nemocnicí, rozšíření silnice I/39 v ul. Pod Kamenem a rozšíření Porákova mostu o jeden jižní pruh.

Ke zvýšení bezpečnosti chodců byly provedeny úpravy a modernizace přechodů a rekonstrukce vybraných místních komunikací. Rovněž za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zklidnění jsou v současné době pořizovány měřiče rychlosti, které budou instalovány do míst s nejvyšším ohrožením bezpečnosti účastníků dopravy, zejména chodců.

3. Připravíme a realizujeme návrh opatření směřujících ke zlepšení možností parkování osobních vozidel obyvatel na sídlištích.

Plnění Programového prohlášení

Ke zlepšení podmínek parkování na sídlištích bylo realizováno několik dílčích opatření: rekonstrukce komunikací včetně parkoviště před panelovým domem č.p. 233-238 na Plešivci, rozšíření parkovacích míst na stávajícím parkovišti na sídlišti Mír za domy č.p. 140, 141. Komplexnější návrh zlepšení podmínek a organizace parkování na sídlištích navrhovaný dopravní koncepcí se nepodařilo z časových důvodů zpracovat. Příkladem systémové změny organizace parkování, která výrazně přispěla ke zlepšení podmínek parkování zejména pro bydlící, ale i pro zaměstnance, byla realizovaná opatření v lokalitě Nových Domovů, Kaplické a Polské ulici.

4. Zrevidujeme a optimalizujeme pravidla a podmínky dopravní obslužnosti historického centra města s cílem neomezovat přirozený život města, ale omezit vjezd nežádoucích vozidel.

Plnění Programového prohlášení

Pro zlepšení neutěšené dopravní situace v pěší zóně historického centra města byla externí odbornou firmou za úzké spolupráce s městem vypracována Studie pěší zóny, která na základě analýzy současného stavu navrhla řadu opatření k podstatnému zklidnění dopravy. Na základě těchto doporučení byly radou města schváleny nové přísnější podmínky vydávání povolenek k vjezdu do pěší zóny, jejichž účinnost vejde v platnost 1. října tohoto roku. Finálním řešením regulace dopravy v pěší zóně bude studií navrhované instalování vyjíždějících sloupků řízených dálkově pomocí digitálních technologií a s využitím chytrého kamerového systému.  
Studie pěší zóny k dispozici zde (.pdf 3,30 MB).

5. Vzhledem k ukončení financování městské hromadné dopravy (MHD) ze strany Jihočeského kraje k 31. 12. 2015 bude vypracován a k 1. 1. 2016 spuštěn projekt vlastní efektivní MHD financované z rozpočtu města.

Plnění Programového prohlášení

Od 1. 1. 2016 město převzalo od Jihočeského kraje provoz i financování městské autobusové dopravy (dále MAD). Po prvním roce provozu s řadou ekonomicky opodstatněných změn v jízdních řádech, kdy se podařilo podchytit nedostatky na základě připomínek cestujících, došlo ke stabilizaci provozu MAD. V současné době připravujeme ve spolupráci s externí poradenskou firmou návrh optimalizace MAD, která by měla přinést větší dopravní komfort cestujícím i ekonomizaci provozu (za stejné prostředky vyšší využívání MAD). Hlavním cílem optimalizace MAD je zvýšení počtu přepravovaných osob a ulehčení dopravní situaci ve městě.