V. Sociální politika

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. V souladu s aktualizovaným komunitním plánem zaměříme pozornost na efektivní rozšiřování a zkvalitňování nabídky sociálních služeb ve městě s důrazem na podporu komunitních služeb umožňujících žít uživatelům co nejdéle ve svém prostředí. Zaměříme se i na rozšiřování služeb pro seniory, kteří se o sebe nemohou sami postarat.

Plnění Programového prohlášení

Prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných vlastními subjekty města, jako jsou Sociální služby SOVY, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, Centrum Kamínek (Azylový dům pro matky s dětmi, Dům na půl cesty a rovněž prostřednictvím neziskových organizací za přispění finanční podpory z městského rozpočtu, jako jsou například Český červený kříž, ICOS, Kocero, Fokus, Theia, JCPZP, Sons aj. nabízí město širokou paletu dostupných registrovaných i dalších sociálních služeb určených pro sociálně nejpotřebnější skupiny obyvatel.

Poskytovatelé těchto služeb se specializují vždy na konkrétní cílovou skupinu klientů. Došlo také k výraznému rozšíření a zkvalitnění velmi žádané a potřebné sociální služby pro obyvatele, kterou se podařilo zřídit z iniciativy Sociálních služeb SOVY. Jedná se o tzv. Domovinku, zařízení poskytující odlehčovací služby. Nová Domovinka vznikla přebudováním objektu v ul. Za Soudem, místo 15 uvolněných bytů, které původně sloužily jako nájemní byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Původně měla Domovinka kapacitu 12 míst a nyní může nabídnout až 25. Jedná se o sociální službu, která poskytuje na dobu přechodnou komplexní 24hodinovou péči osobám, které se o sebe nedokáží samy postarat a nemají rodinné zázemí, nebo naopak je rodina vyčerpaná dlouhodobou náročnou péčí a potřebuje si odpočinout a načerpat nových sil. Výstavba Domovinky je reakcí na stále se zvyšující poptávku po tomto druhu služeb mezi obyvateli, přičemž celou rekonstrukci financovalo město.

2. Zaměříme sociální politiku města na občany se zdravotním postižením, seniory, na nízkopříjmové rodiny a jejich děti i osaměle žijící osoby.

Plnění Programového prohlášení

Sociální politika města je zaměřena přednostně na seniory, osoby se zdravotním postižením, nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky a osaměle žijící osoby bez rodin a na jejich sociální problémy. V těchto oblastech je stěžejní podpora města, která je zaměřena na zachování pozic sociálních pracovníků a terénního pracovníka s odbornou kvalifikací na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pracovníci poskytují prvotní odborné poradenství a konkrétní pomoc v různých oblastech života, se kterými si mnohdy sami občané nevědí rady. Mimo jiné v konkrétních případech a v krizových situacích je zde poskytována občanům i věcná a potravinová pomoc. Následně pak občané získávají informace a kontakty na další poskytovatele sociálních služeb ve městě a okolí. Na tuto činnost také pravidelně získáváme státní dotace. V této souvislostí město také již mnoho let realizuje komunitní plánování sociálních služeb, prostřednictvím něhož zjišťuje potřeby svých občanů v sociální oblasti a následně navrhuje realizaci těchto návrhů a rovněž je přenáší na krajskou úroveň, což mnohdy umožňuje získání dotací na tyto záměry.

3. S využitím vlastních a dotačních zdrojů budeme usilovat o zvýšení kapacity tzv. sociálního (dostupného) bydlení pro obyvatele města.

Plnění Programového prohlášení

Vybudování nové kapacity domova pro seniory bude aktuální až v následujících letech. Na základě pravidelného monitoringu současné nabídky lůžek tohoto typu v Českém Krumlově a okolí (Horní Planá a Kaplice) a poptávky po nich se ukazuje potřeba výstavby nového zařízení s kapacitou cca 80-100 lůžek s vyšším podílem jednolůžkových pokojů. Zařízení by mělo být lokalizováno do areálu bývalých kasáren ve Vyšném, který je v majetku města a kde by měla vzniknout nová městská čtvrť. Kromě domova pro seniory je pro tuto lokalitu připravována i výstavba bytových domů s dostupným bydlením pro nízkopříjmové obyvatele, a to mladé rodiny i seniory, což by příznivě ovlivnilo nárůst počtu obyvatel města.

4. Budeme podporovat zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací či tzv. veřejné služby, například ve prospěch zkvalitňování prostředí ve městě (úklid, údržba zeleně, komunikací, veřejných prostranství).

Plnění Programového prohlášení

Město zaměstnává ve spolupráci s Úřadem práce ČR dlouhodobě nezaměstnané osoby v rámci veřejně prospěšných prací. Město zřizuje pro tyto osoby pracovní pozice, na kterých pracují jako zaměstnanci a pro tyto účely město také získává státní dotace. Město také v letošním roce nově zavádí institut veřejné služby. Jedná se o další možnost krátkodobého zaměstnávání osob pobírajících sociální dávky, kde město organizuje a kontroluje činnosti, které jsou těmito osobami vykonávány dle pokynů organizátora. Jedná se vždy o práce ve prospěch města, především v oblasti údržby zeleně a čistoty ulic a veřejných prostranství.  Celkem se jedná o 10 osob.

5. Ve spolupráci s neziskovými charitativními organizacemi uplatníme účinné koncepční a systémové nástroje pomoci sociálně vyloučeným skupinám obyvatel.

Plnění Programového prohlášení

V uplynulé době se také z podnětu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví podařilo zřídit městskou ubytovnu s kapacitou 19 lůžek. S podporou sociálních pracovníků se zde daří řešit problémy osob, které se dostaly přechodně do obtížné životní situace. Provoz je zajišťován ve spolupráci s Českým červeným křížem. Pro osoby bez přístřeší, tzv. bezdomovce, město pro následující zimní období plánuje zajistit vybudování zázemí se základními službami.