VI. Péče o životní prostředí

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Využijeme veškerých legitimních nástrojů k minimalizaci současných negativních dopadů provozu zrekonstruovaného tepelného zdroje v Domoradicích (Energoblok) na životní prostředí města.

Plnění Programového prohlášení

Soustavným několikaletým tlakem města na plnění původních parametrů projektu jsme přispěli k odstranění nejzávažnějších negativních dopadů provozu Energobloku na životní prostředí (prašnost, zápach, vyčerpání podzemních vod atp.). 

2. Mimořádnou pozornost budeme věnovat vyřešení budoucnosti čištění odpadních vod - získáním stávající čistírny odpadních vod (dále ČOV) do vlastnictví města a její následnou modernizací nebo výstavbou nové ČOV - s nezbytným využitím dotačních prostředků státu.

Plnění Programového prohlášení

Po čtyřech letech příprav na odkoupení ČOV a obchvatného kanálu a mnoha jednáních s jejich vlastníky (t.č. v obou případech firem nacházejících se v konkurzu pro předlužení) jsme velmi blízko k dosažení cíle a tím i k vyřešení nejpalčivějšího problému města - čištění městských odpadních vod za ekonomicky přijatelných podmínek.

3. V návaznosti na připravovaný plán odpadového hospodářství kraje zpracujeme vlastní koncepci nakládání s odpady a v rámci finančních možností zmodernizujeme městský systém odpadového hospodářství včetně rozšíření možností separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Plnění Programového prohlášení

Město má v souladu s krajským dokumentem a příslušnou legislativou zpracován tzv. Plán odpadového hospodářství. Zásadní otázkou nejbližších let v oblasti odpadů, a to nejen v Jihočeském kraji, bude určení způsobu nakládání s komunálním odpadem (nová legislativa omezuje skládkování odpadu a kapacita městské skládky je odhadována na cca dva roky. 

V tomto roce se podařilo získat dotaci více než 2 mil. Kč na pořízení nádob na třídění biologického odpadu a dalších složek komunálního odpadu. Celkem bylo pořízeno 800 ks popelnic, 50 kontejnerů a 3 velkoobjemové kontejnery na bioodpad, dále pak 35 ks kontejnerů na plasty, 35 ks kontejnerů na papír a 30 kontejnerů na sklo. Systém sběru a svozu bioodpadu je aktuálně připraven ke spuštění.

4. Připravíme a začneme naplňovat projekt rozšíření městské zeleně (výsadby nových stromů, keřů, travnatých ploch pro odpočinek a trávení volného času apod.) na území celého města.

Plnění Programového prohlášení

Péče o městskou zeleň probíhá na více než 40 ha ploch. Jedná se o plochy parkové i sídlištní zeleně. V posledních letech došlo v rámci rekonstrukcí a oprav historických památek i k revitalizaci navazujících zelených ploch. Jedná se především o areál klášterů v centru města. Jeho klášterní zahrady slouží návštěvníkům k edukaci i odpočinku. Hlavní zahrada je terasovitě členěna, obsahuje část užitnou i okrasnou včetně vinic, chmelnice a zeleninových a barvířských záhonů. Součástí je rovněž odpočinková zóna a bylinková zahrada.

Zásadních proměn se dočkaly i terasy u zahradního domku Egona Schieleho, které společně s Růžovou zahradou a městským parkem tvoří významnou klidovou oázu, bezprostředně navazující na historické centrum města.  

Nejen v uvedených lokalitách dochází k realizaci kompozic nízké zeleně (keřů a květin). Důležitou součást těchto výsadeb tvoří růže jako erbovní květina Českého Krumlova. Právě realizace tohoto typu výsadeb byla v minulosti nedostatečně akcentována.  Ročně jsou ve městě vysazeny desítky kusů stromů, keře pak dosahují stovek kusů ročně. Velkým problémem i v této oblasti veřejné správy je však vandalismus. 

Výjimečnost města tvoří mimo jiné i jeho zelené horizonty a množství zajímavých přírodních cílů v jeho blízkém okolí. Jedna z těchto dominant, Křížová hora, prošla v posledních letech výraznou úpravou. Došlo k vykácení poškozených a ohrožujících dřevin, stabilizaci perspektivních kusů a k výsadbě nových stromů. Práce budou pokračovat úpravou cestního systému, stabilizací stavebních prvků (opěrné zdi) apod.