VII. Cestovní ruch

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Vědomi si významu cestovního ruchu pro město aktualizujeme za účasti externích odborníků a místních subjektů působících v oblasti turismu, koncepci dalšího rozvoje cestovního ruchu. Učiníme tak na základě výstupů z analýzy ekonomických přínosů cestovního ruchu pro město a jeho obyvatele a zhodnocení současné podpory tohoto odvětví ze strany města. Na základě této analýzy zavedeme oboustranně přínosnou spolupráci se soukromými subjekty. Základním cílem a úkolem v této oblasti musí být trvalá snaha nás všech budovat dobrého jméno Českého Krumlova jako atraktivní a kvalitní kulturní a turistické destinace pod značkou UNESCO (dobré jméno a značka jsou motivací i zárukou pro investory, přitahují dobré nápady a vytváří nové pracovní příležitosti).

Plnění Programového prohlášení

Ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov a s Českokrumlovským rozvojovým fondem zadalo město zpracování nové Strategie rozvoje cestovního ruchu. Poradenská společnost KPMG vypracovala strategii na základě výstupů a podnětů z tvorby Strategického plánu rozvoje města a také současně po mnoha konzultacích s relevantními osobami a subjekty působícími a podnikajícími v místním cestovním ruchu.  

Strategie cestovního ruchu, kterou schválilo zastupitelstvo města v polovině roku 2017, definuje základní problémové oblasti cestovního ruchu, jeho silná a slabá místa, rizika a příležitosti a navrhuje soubor opatření, jejichž naplněním by se měl cestovní ruch ve městě ubírat dlouhodobě udržitelným směrem. Mezi klíčové úkoly a cíle patří eliminace nežádoucích faktorů vývoje cestovního ruchu, rozšíření nabídky pro návštěvníky o okolní zajímavá místa, zvláště pak oblast Lipenska, zkvalitnění a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu, změna dosavadního způsobu řízení destinace (vnik samostatné destinační společnosti za účasti okolních měst a obcí i privátních subjektů).

Strategie cestovního ruchu zde.

Náklady na pořízení kompletní strategie činily 793 tis. Kč, z rozpočtu města jsme na její financování vynaložili 248 tis. Kč, Českokrumlovský rozvojový fond poskytl 181 tis. Kč, od Czech Tourismu jsme získali 200 tis. Kč, Jihočeské centrály cestovního ruchu 83 tis. Kč a 83 tis. Kč přispělo na financování Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov.