I. Koncepční rozvoj města

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Základem zdravého a dlouhodobě udržitelného rozvoje každého města musí být promyšlená, propracovaná a realistická koncepce dalšího směřování a rozvoje města. Proto považujeme za klíčové připravit, projednat a schválit tyto nové koncepční dokumenty či jejich aktualizace: STRATEGICKÝ PLÁN, ÚZEMNÍ PLÁN, KONCEPCI DOPRAVY, ENERGETICKOU KONCEPCI, KONCEPCI ROZVOJE BYDLENÍ a KONCEPCI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Zadání zpracování uvedených dokumentů bude uskutečněno do konce roku 2015, vyjma koncepce nakládání s odpady, jejíž zadání bude možné uskutečnit až po schválené krajské koncepci.  

Plnění Programového prohlášení

Strategický plán rozvoje města zpracováván od dubna do října 2016, kdy byl dne 4. 10. 2016 schválen zastupitelstvem města. Poprvé v historii byl základní koncepční dokument města tvořen za poměrně široké účasti veřejnosti pod vedením specialisty právě na tuto formu tvorby (participativní metoda) Ing. arch. Petra Klápštěho.
Strategický plán: http://www.krumlovsobe.cz/cz/strategicky-plan/.

Návazně na schválený Strategický plán byl opět za účasti aktivních obyvatel města vypracován tzv. Akční plán, tj. seznam cca šedesáti projektů a úkolů, jejichž realizací by během tří let mělo dojít k naplňování hlavních cílů strategického plánu. 
Akční plán: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/strgpl.xml.

Prakticky souběžně s tvorbou Strategického plánu byla vypracovávána nová Strategie cestovního ruchu, kterou schválilo ZM 29. 6. 2017.

Strategie cestovního ruchu: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20170526_Strategie_cestovniho_ruchu.xml.

Komplexní dopravní koncepci vzalo na vědomí zastupitelstvo města dne 23. 11. 2017.

Komplexní dopravní koncepce: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20171222_Dopravni_koncepce.xml.

Uvedené dokumenty byly zpracovány velmi kvalitními odbornými firmami, samozřejmě v těsné spolupráci se zaměstnanci města, zastupiteli a členy komisí rady města.

Město má v souladu s krajským dokumentem a příslušnou legislativou zpracován tzv. Plán odpadového hospodářství. Zásadní otázkou nejbližších let v oblasti odpadů, a to nejen v Jihočeském kraji, bude určení způsobu nakládání s komunálním odpadem (nová legislativa omezuje skládkování odpadu a kapacita městské skládky je odhadována na cca dva roky). Tato otázka se musí stát klíčovou pro následující zastupitelstvo města, ovšem bez aktivního zapojení ze strany Jihočeského kraje bude takřka neřešitelnou (nejen pro město Český Krumlov). 

Jako podklad pro následné zpracování energetické koncepce byla zadána ke zpracování Energetická analýza majetku města Český Krumlov, která poukázala na složitost celé problematiky ohledně efektivního provozování jednotlivých zdrojů tepla (kotelen) a nutnost přijmout potřebná technická a ekonomická opatření ke zlepšení stávajícího stavu. V současné době je připraveno zadávací řízení na výběr dodavatele služeb na provozování všech plynových kotelen v objektech ve vlastnictví města.  

Zpracování městské koncepce rozvoje bydlení je vázáno na státní koncepci sociálního bydlení, která doposud chybí, ale vláda ji v současné době začíná projednávat. Návazně na ni by měla být vypracována koncepce městská, která se zaměří přednostně na novou výstavbu v lokalitách Vyšného vč. areálu bývalých kasáren a Nového Spolí (více v kapitole III. Investiční politika).  

Územní plán (ÚP) připravován v pracovní skupině pod vedením externího zpracovatele Ing. arch. Pavla Koubka. První informace o stavu rozpracovanosti ÚP předložena městskému zastupitelstvu na jeho pracovním zasedání v červnu 2018. Pro přípravu nového návrhu ÚP jsou zpracovatelem plně využívány výstupy z již zpracovaných výše uvedených koncepčních dokumentů. Předpokládaný termín nového ÚP je rok 2020. 

Nad rámec úkolů programového prohlášení jsme pořídili Analýzu stavu vyspělosti městem využívání tzv. chytrých technologií, která je základem pro tvorbu městské koncepce Chytrého města (Smart City), a na jejíž zpracování se ucházíme o dotační prostředky státu a kraje. 

Studie IDC Smart City MaturityScape:
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/Strategie_a_koncepce.xml.

Pozn.: Souhrnné náklady na zpracování výše uvedených koncepčních dokumentů činily 5,85 mil. Kč. Na jejich financování se nám podařilo získat dotace v celkové částce 3,02 mil. Kč, tj. 51,7 %). 

2. Na základě výstupů ze zadaných externích analýz či auditů městských obchodních společností redefinujeme poslání a další směřování činností městských obchodních společností.  

Plnění Programového prohlášení

K redefinování poslání a dalšího směřování městských obchodních společností nedošlo. V Českokrumlovském rozvojovém fondu (dále ČKRF) byl proveden na základě požadavku zastupitelstva města externí audit, který se zaměřil pouze na zhodnocení vybraných oblastí hospodaření společnosti.
Tisková zpráva Audit Českokrumlovského rozvojového fondu neshledal žádná zásadní pochybení včetně samotného auditu zde.

 

3. Do tvorby zásadních koncepčních a strategických dokumentů týkajících se dalšího rozvoje města (viz výše) jsme připraveni zapojit odbornou i laickou veřejnost.  

Plnění Programového prohlášení

Kromě účasti expertů bylo široké veřejnosti umožněno podílet se na tvorbě základních koncepčních dokumentů, zejména pak Strategického plánu rozvoje města. Aktivní občané byli účastni i zpracování navazujícího Akčního plánu. V souladu s ním jsme jako první město v Jihočeském kraji spustili projekt pod názvem Participativní rozpočet, v rámci kterého se mohou jednotlivé části města (městské čtvrti) ucházet pro své záměry o část prostředků z rozpočtu města. V současné době probíhá již druhý ročník tohoto projektu.

4. Po deseti letech opět zřídíme pozici městského architekta jakožto klíčového odborného pracovníka pro další zdravý rozvoj města a profesionální péči o jeho veřejný prostor. Pozice architekta bude obsazena na základě veřejného výběrového řízení a za účasti odborníků pro danou oblast ve výběrové komisi. Před vyhlášením výběrového řízení bude jasně definována role architekta, jeho pravomoci začlenění do organizační struktury městského úřadu. 

Plnění Programového prohlášení

Po třinácti letech jsme zřídili a v rámci otevřeného výběrového řízení v březnu 2017 obsadili pozici městského architekta.  

Nad rámec těchto strategií zpracovalo město Plán rozvoje sportu města Český Krumlov 2018-2028, který by schválen usnesením zastupitelstva dne 28. 6. 2018.

Plán rozvoje sportu: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/OSSM.xml.