VIII. Kultura

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Hlavní prioritou volebního období bude zdárné dokončení projektu Revitalizace komplexu klášterů, zajištění jeho udržitelnosti v souladu s dotačními podmínkami a jeho zařazení mezi stěžejní nabídky kulturního bohatství pro obyvatele i návštěvníky města.

Plnění Programového prohlášení

Revitalizaci komplexu klášterů se podařilo přes všechny překážky a úskalí uskutečnit v souladu s projektem i dotačními podmínkami. Na úspěšné realizaci se podílelo velké množství zaměstnanců města i externích osob a subjektů, nejvýraznějším způsobem pak Městské divadlo Český Krumlov, hlavní partner projektu.  Jednalo se v novodobé historii o největší investici města. Celkové náklady činily 330 mil. Kč, z této částky bylo z dotace financovány práce a dodávky ve výši 319 mil. Kč (pozn.: z uvedené částky připadlo na uplynulé volební období dočerpání nákladů projektu ve výši 122 mil. Kč).  

Revitalizovaný areál klášterů je dnes jednou z nejzajímavějších kulturních nabídek města jak pro jeho návštěvníky, tak i obyvatele, což dosvědčuje jeho rostoucí návštěvnost i ohlasy návštěvníků. Jediným vážnějším problémem projektu, je jeho vyšší provozní ztráta, než bylo plánováno (plán 2 mil. Kč), a to zhruba ve výši 10 mil. Kč, plánovaná ztráta střediska na tento rok činí 7 mil. Kč (= dotace města).  

Přes tuto negativní skutečnost, hodnotíme celkově projekt jako velmi úspěšný a přínosný pro město, s obrovskými potenciálem po skončení udržitelnosti projektu, tj. v roce 2020. Striktní podmínky dotace omezují zásadním způsobem využívání komplexu klášterů více komerčně.

www.klasteryck.cz

2. Budeme nadále podporovat činnost městského divadla, městského kina, městské knihovny a dalších stálých kulturních institucí bez ohledu na jejich vlastnictví či provozovatele. Zaměříme se na podporu konání nekomerčních kulturních akcí ve městě, abychom podpořili pestrost a šíři kulturní nabídky pro místní obyvatele.

Plnění Programového prohlášení

Město finančně podporuje provoz svých základních kulturních zařízení, divadla, kina, knihovny (celkem téměř 14 mil. Kč) a nově areálu klášterů (cca 10 mil. Kč) - údaje za rok 2017. 

V roce 2016 rada města schválila Koncepci rozvoje městské knihovny zpracovanou příspěvkovou organizací, která mimo jiné jasně deklaruje, že knihovna zůstane i nadále v objektu bývalé prelatury a měla by se stát vedle klášterů hlavním kulturně společenským centrem v historickém centru zaměřeným zejména na obyvatele města. V současnosti je připravován projekt celkové rekonstrukce interiérové části objektu o výměře zhruba 1000 m2

Koncepce rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově v letech 2016 - 2020 je k dispozici na webových stránkách městské knihovny zde.

Město prostřednictvím dotací podporuje také řadu dalších kulturních akcí a aktivit. Celkem byla formou položkových a programových dotací na kulturní aktivity každoročně vynaložena částka přesahující 2 mil. Kč (2,3 mil. Kč v roce 2017).  V roce 2016 byla schválena inovovaná Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov, která stanovila jasné podmínky pro poskytování programových i individuálních dotací. Podpora nabídky nekomerčních akcí pro místní obyvatele byla zahrnuta mezi priority Programu podpory kultury. Z nově vzniklých akcí tvořených místními a pro místní obyvatele můžeme jmenovat např. Zažít Krumlov jinak nebo Letňák v kině.

3. Budeme pokračovat v aktivním zapojení se do jednání o problematice otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Plnění Programového prohlášení

Během celého volebního období se město prostřednictvím starosty aktivně účastnilo jednání komise ministra kultury, která má za úkol řešit další budoucnost otáčivého hlediště. Bohužel ani za uplynulé čtyři roky se nepodařilo významněji pohnout s touto citlivou záležitostí, jejíž řešení je zcela mimo možnosti města. Je zřejmé, že do konce tohoto volebního období nedojde ani k vypsání mezinárodní architektonické soutěže městem České Budějovice, které doporučila ministerská komise. Jelikož tento stav trvá více než dvacet let, stále více městu hrozí, že přijde jak o zápis do seznamu UNESCO, tak o otáčivé hlediště. Pro nastávající období je proto nezbytné, aby město převzalo ve věci otáčivého hlediště iniciativu, byť není ani vlastníkem otáčivého hlediště, ani jeho provozovatelem, ale jeho budoucnost má pro nás zásadní význam.